Gjelder plan- og bygningsloven på sjøen?

 

 

Det korte svaret på dette spørsmålet er ja.

 

Det følger av plbl. § 1-2 andre ledd at:

«I sjøområder gjelder loven ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene».

Grunnlinjene er fastsatt i Forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge § 1, og går som vist med blått på kartet:       

 

Plan- og bygningsloven gjelder ut til en nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjene. Dette omtales gjerne som «kommunens sjøområde», jf. bla. havne- og farvannsloven § 9.

At plan- og bygningsloven gjelder på sjøen innebærer at kommunens sjøområde er omfattet av kommuneplan. Kommunene kan i tillegg utarbeide kommunedelplaner og/eller reguleringsplaner for hele eller deler av sjøområdene. Det kan da fastsettes arealformål, hensynssoner m.m. for sjøområdene inntil én nautisk mil fra grunnlinjen, med tilhørende bestemmelser etter reglene i plbl. kapittel 11 og 12. Kommunene kan da eksempelvis fastsette bestemmelser om ferdsel på sjøen i de deler hvor det er fastsatt arealformål, jf. plbl. § 11-11 nr. 6.

Plbl. gjelder ikke for oljeledninger i sjø, jf. § 1-3 første ledd.

Av Martin Tvedt

Besøksadresse

Slemdalsveien 70 B, 0370 Oslo

Kontakt

Arve Lønnum

90118900 al@adlo.no

Ingeborg Sæveraas

92265839 is@adlo.no

Anders Anundsen

96511515 aa@adlo.no

Johan N. Hertzberg

45204368 jh@adlo.no 

Ola Asbjørnsen

90235825 oa@adlo.no