top of page

Acerca de

Hems i fritidsbolig og krav til romhøyde etter TEK 10 og TEK 17

Av Ingeborg Sæveraas

Svært mange fritidsboliger i Norge bygges, og er bygget, med hems. Hemseløsninger har vært en viktig del av norsk hyttetradisjon, først med enklere løsninger i form av «sovehems» til de mer moderne hemseløsningene som kan brukes til flere formål. Ikke alle hemsene har søkt om og fått godkjent oppholdsrom på hemsen. Vi har sett på om hemsene likevel kan tas i bruk til soverom.

TEK 10

Hemsene har i mange år vært utformet på ulikt vis, både med åpne og lukkede løsninger. Felles for mange hemser er at takhøyden er lavere enn den preaksepterte løsningen i veilederen til TEK 10 § 12-7.

Tolkningsuttalelse fra DIBK

Vi har derfor henvendt oss til DIBK med spørsmål om hems med lukkede løsninger vil kunne benyttes til overnatting, der romhøyden er under 2,20 meter. Direktoratet for byggkvalitet har i brev til oss 13. januar 2017 svart på forespørselen.

Direktoratet svarte at bruk til soverom etter forholdene kan være lovlig, dersom man ikke prosjekterer med en slik løsning. Slik vi oppfatter direktoratet, vil man kunne bruke hemsen nærmest til hva man vil, bare man har prosjektert med alle funksjoner i fritidsboligens hovedetasje. Direktoratet viste til en tidligere tolkningsuttalelse, og oppsummerte slik:

«Uttalelsen omhandler bygningseiers bruk av areal med takhøyde under 1,90 m som er åpent opp mot annet målverdig areal – typisk kalt ”hems”. Slikt areal er ikke målverdig, og regnes derfor ikke som rom eller annet oppholdsareal etter § 12-7 i TEK10/TEK17. En følge av dette er at areal som ikke er målverdig ikke kan betjene bofunksjoner i prosjekteringen av en boenhet. Dette gjelder både for bolig og for fritidsbolig.  Selv om boligeier i visse tilfeller kan utnytte areal som ikke er målverdig er dette ikke en utnytting som reguleres av plan- og bygningsloven. Denne utnyttingen kan derfor ikke inngå i planleggingen av byggets planløsning opp mot funksjoner etter § 12-5.

Henvendelsen må derfor ikke leses som et uttrykk for at hems kan prosjekteres inn som en del av soveromsløsningen på et nybygg. Det er ikke noe forbud mot å bygge med areal som ikke er målverdig så lenge dette ikke framstår som en del av byggets funksjoner. Bygges det med hems må overnattingsløsningen for bygget ligge andre steder enn hemsen. Normalt kan en heller ikke bygge areal som ikke er målverdig som framstår som et lukket rom, både hoveddel og tilleggsdel må ha målbart areal, og oppfylle krav til romhøyde.

Byggteknisk forskrift regulerer ikke innredning og bygningseiers bruk av bygget som sådan etter at det er ferdig. Bygningseier kan i visse tilfeller derfor ta i bruk en hems til overnatting uten at det er i strid med reglene i byggteknisk forskrift . Det er dette uttalelsen 23.9.2014 gir uttrykk for».  

Bakgrunnen for henvendelsen – hva er reglene?

Kravet til romhøyde i TEK 10 § 12-7 er et funksjonskrav. Ansvarlig prosjekterende skal dokumentere at funksjonskravene er oppfylt. Det sentrale er at rommet er egnet til den bruk det er tiltenkt. Ifølge TEK 10 § 2-1 kan man velge om man vil benytte preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK 10, eller om man vil benytte en analyse for å dokumentere at kravet er oppfylt på annen måte enn den preaksepterte ytelsen. Når man ikke har en tallfestet preakseptert løsning, må man velge funksjonsanalyse.

Planløsning og romhøyde inngår ikke i ytre rammer, men har siden ansvarsreformen i 1997 vært tillagt ansvarlig prosjekterendes ansvar. Kommunen har ikke anledning til å nekte rammetillatelse på dette grunnlaget, eller å stille begrensende vilkår som hindrer funksjonell bruk.

Det heter i TEK 10 § 12-7 at:

«Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning.»

Hensikten med bestemmelsen er ifølge veilederen til bestemmelsen «å sikre at rom får tilfredsstillende størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning som er tilpasset rommets forventede bruk».

Videre fremgår at:

«Størrelse og romhøyde har stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves. Krav til romhøyde vil være avhengig av bygningens funksjon. Eksempelvis vil det i byggverk for publikum og arbeidsbygg være nødvendig å tilpasse rommets størrelse og romhøyde til virksomheten. Oppfyllelse av krav må blant annet vurderes og dokumenteres ut fra romutforming, dagslys, utsyn, luftmengder og muligheter for møblering.»

Preaksepterte ytelser

For fritidsboliger med én boenhet må romhøyde være minimum 2,20 m.

For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig, der oppføring av boligen ble omsøkt før 1. juli 2011, må romhøyden være minimum 2,00 m. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.

Rettstilstanden etter direktoratets svar for hytter prosjektert etter TEK10

Man kunne etter TEK 10 ikke prosjektere soveromsløsningen i hems. Dersom man har prosjektert soverom i hovedplanet, kan man imidlertid supplere med soverom på hemsen.

Krav til rømningsvei og lys gjelder imidlertid også, men dette er uavhengig av bruken til soverom.

TEK 17 § 12-7

Bestemmelsen er endret og lyder nå slik:

  1. Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon.

  2. For romhøyde i boenhet gjelder følgende:

  • Fritidsbolig med én boenhet skal ha høyde minimum 2,2 m.

  • Deler av rom kan ha lavere høyde der dette ikke påvirker rommets tiltenkte funksjon.

Det tillates skråtak, og så lenge himling har en høyde på 2,2 meter er det ikke satt noen grense for hvor stor del av rommet som kan ha lavere høyde.

bottom of page