top of page

Gebyrbortfall for reguleringsplan fra 1,2 millioner til null etter klage

Plan- og bygningsetaten i Oslo ila et behandlingsgebyr for en reguleringsplansak på kr 1 210 311,-. Plan- og bygningsetaten avslo søknaden om nedsettelse av gebyr i 2019. Vi påklaget vedtaket, og Fylkesmannen tok vår klage til følge med det resultat at hele gebyret bortfalt.

Vi anførte at kommunen hadde overskredet fristen for å behandle plansaken med mer enn ti uker slik at gebyr ikke kan kreves.

Etter pbl. § 12-11 skal planforslaget legges ut til offentlig ettersyn senest innen tolv uker etter at det er mottatt av kommunen.

Etter Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven (forskrift om tidsfrister) § 1 første ledd skal behandlingstiden beregnes slik:

«Frist som fastsatt i plan- og bygningsloven § 12-11 første punktum begynner å løpe når forslag har kommet inn. Et planforslag skal oppfylle definisjonen av reguleringsplan, jf. § 12- 1. Kommunen kan presisere krav til framstilling og innhold. Kravene skal framgå av en nærmere spesifikasjon fra kommunen for utarbeiding og behandling av reguleringsplaner. Slike krav skal forslagsstiller gjøres kjent med i møte når kommunen underrettes om at det er aktuelt å sette i gang detaljregulering for et område. Dersom kommunen finner at det innsendte materialet ikke tilfredsstiller kravene, stopper fristen å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn.»

Kommunen mente saken ikke var komplett før etter nærmere to år etter innsendelse. Planforslaget ble sendt inn første gang oktober 2015. Kommunen mener det innsendte planforslaget var komplett i desember 2017. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i februar 2018, syv uker etter at planforslaget etter kommunens vurdering var komplett.

Etter ordlyden i forskrift om tidsfrister § 1 skal saksbehandlingstiden beregnes slik at fristen løper i perioden mellom innsendt forslag og mangelbrev fra kommunen. Etter forskriften begynner derfor saksbehandlingstiden å løpe selv om det innsendte forslaget ikke er komplett eller klart til behandling.

Etter forskrift om tidsfrister § 2 skal gebyret reduseres med 10 % for hver uke saksbehandlingsfristen overskrides, inntil det er gått ti uker. Det medførte at hele gebyret bortfalt i denne saken.

bottom of page