top of page

Acerca de

Er det krav til å bevare gamle vinduer i reguleringsplan med bevaringsformål?

Av Ingeborg Sæveraas

image009.jpg

I en bygård på Frogner i Oslo ble det i forbindelse med rehabilitering søkt om å skifte ut alle eksisterende vinduer med historisk korrekte kopier.

Kommunen avslo søknaden i medhold av § 4 bokstav a) i reguleringsbestemmelsene og uttalte:

 

«Dispensasjon fra bevaringsreguleringen kan ikke gis, da de omsøkte endringene etter en konkret vurdering vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bek planens formål».

Den aktuelle bestemmelsen lyder som følger:

«Bygningene innenfor spesialområde - bevaring tillates ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret, føres tilbake til opprinnelig utseende, eller gis en annen utformning tilpasset det bevaringsverdige miljøet. Før det gis tillatelse til eksteriørforandringer, skal innhentes uttalelse fra byantikvaren.»

I vår klage på vegne av tiltakshaver anførte vi blant annet at tiltaket ikke var i strid med reguleringsbestemmelsen. Bestemmelsen gjelder eksteriøret, og ikke bevaring av fasade-elementer. Bestemmelsen åpner etter sin ordlyd for at det kan tillates en modernisering av vinduene, men at denne moderniseringen må være «tilpasset det bevaringsverdige miljøet».

Fylkesmannen var enig i dette synet. Fylkesmannen mente derfor det ikke var relevant om de originale vinduene var tapt eller ikke. Spørsmålet var utelukkende om de nye vinduene som var satt inn hadde god nok tilpasning. De originale vinduene kunne med andre ord ikke kreves at ble satt inn, så lenge kopiene var gode nok.

Kommunens avslag ble opphevet og sendt tilbake for en ny vurdering i samsvar med dette.

Kommunens avslag ble opphevet og sendt tilbake for en ny vurdering i samsvar med dette.

image011-2.png
bottom of page