top of page
Nytter det å klage på avslag på søknad om byggetillatelse?

 

Etter at kommunen har gitt avslag på en søknad om byggetillatelse (oftest da avslag også på søknad om dispensasjon), er det mange av som søker råd. Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan eller byggeforbudet i strandsonen er vanligst.

 

Det kan være vanskelig å vite når det nytter å klage, og når det lønner det seg?

Svaret er ikke entydig og krever flere vurderinger i hvert enkelte tilfelle. Det finnes allikevel noen holdepunkter å rette seg etter når man skal vurdere saken.

 

Det første Advokatfirma Lønnum spør om, er:

 

- Er det brukt sunn fornuft og hvilke bærekraftige hensyn er tilstede i din sak?

- Om det ikke er brukt sunn fornuft, hvor synlig er det mulig å gjøre dette for politikerne?

- Har kommunen (eller fylkesmannen) tolket loven, forskriften eller reguleringen(e) korrekt?

- Er vedtaket korrekt begrunnet?

- Er saksbehandlingen korrekt utført?

 

 

Klager på feil spor

 

Arve Lønnum har vært medlem i byutviklingskomiteen i Oslo gjennom flere tidligere valgperioder og undret seg ofte over måten de fleste advokater klaget på, enten de skrev for naboen eller for utbyggeren. Brevene så bortsett fra brevarkene nesten helt like ut. Alle fortalte med bred penn at kommunen hadde begått saksbehandlingsfeil og rettsanvendelsesfeil. Som følge av dette varslet de på vegne av sine klienter også saftig erstatning om ikke kommunen ga seg. Oftest ga ikke kommunen seg, men det var ytterst sjelden at de varslede erstatningskravene faktisk kom.

 

Derfor truer vi sjelden erstatningskrav. Som de fleste andre slag kan klagesaker bare vinnes med gode argumenter, ikke trusler. Ideen om at man skal vinne folk for seg ved å true, er ganske pussig. Det er få mellommenneskelige relasjoner som fungerer best gjennom trusler.

 

Juss er ofte i høyden bare litt avgjørende

 

Byggesaken handler ikke bare om jussen, kanskje aller minst om den. Oftest dreier det seg mye mer om det reelle innholdet i saken. Har du et fornuftig og anstendig forslag til byggesak, skal du ha en god sjanse for gjennomslag, også ved søknad om dispensasjon.

 

Loven baserer seg på at det er sunne, reelle hensyn til en god arealutnyttelse som skal avgjøre. Av denne grunn skal selv i strandsonen dispensasjon være mulig, så lenge det finnes gode, reelle argumenter. Om kommunen har hatt en saksbehandling som har vært så som så er i seg selv ikke et godt nok argument for bygging i strid med lov eller plan.

 

Vi i Advokatfirma Lønnum begrunner saken med alle tilgjengelige argumenter og legger særlig vekt på de gode og reelle argumentene. Politikere i utvalgs som avgjøre en klage, ser normalt saken ut fra sin sunne fornuft, ikke ut fra det de lett oppfatter som regelrytteri.

 

At politikere omgjør byråkratenes vedtak, ergrer mange kommunebyråkrater og fylkesmenn. Stortinget har satt politikere øverst på rangstigen i loven, både på kommunalt, og i noen grad på nasjonalt, nivå. Høyeste myndighet etter PBL (plan og bygningsetaten) i kommunen er kommunestyret. I staten er det statsråden som styrer kommunal- og regionaldepartementet som er øverste administrative instans. Lovens ordning er slik nettopp fordi det sunde bondevett skal styre norsk forvaltning.

 

Lovens rent rettslige krav til en dispensasjon er heldigvis også at det er gode grunner bak den den («I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»). Det er lovgivers invitasjon til å komme med gode argumenter, ikke erstatningskrav. 

 

 

 

 

Noen lys å se etter i tunnelen

 

Selv om kommuners politiske organer har ulik praksis og selv om noen politikere fremstår mer som folkevalgte byråkrater enn som folkets menn og kvinner, er noen fellestrekk er likevel mulige å peke på. Her er en mulig sjekkliste for å regne på oddsene i en klagesak:

 

1. Vil en samvittighetsfull, samt borger si at dette er et godt tiltak?

 

2. Finnes det noen former for ren og skjær idioti i avslaget?

 

3. Finnes det noe samfunnsnyttig hensyn som er oversett i avslaget?

 

4. Er det noe spenstig i saken din - noe som noen vil bli ha stolt av å ha hjulpet til med å få til? Det morsomste vi gjør, er å hjelpe til med forslag som har en wow-effekt - dette var flott, innovativt!

 

5. Finnes det noen fornuftige sjeler i byråkratiet, i politikken eller andre steder som kan hjelpe til å slå et slag for en god sak? Der hvor det er vilje, er det som regel vei. Men der hvor intet er, har selv keiseren tapt sin rett.

Av Arve Lønnum

bottom of page